Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Polityka prywatności

Nasza polityka ochrony danych osobowych

Gerflor zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych uzyskanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W tym kontekście Gerflor stosuje się w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz do przepisów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych i wolności z dnia 6 stycznia 1978 r.

Głównym przedmiotem niniejszej Polityki jest ustanowienie przez Gerflor odpowiednich struktur zarządzania, kontroli oraz metod i procedur gwarantujących zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotem zarządzającym przetwarzaniem Państwa danych osobowych jest firma Gerflor, spółka akcyjna prawa francuskiego o kapitale zakładowym wynoszącym 1 932 385 euro, zarejestrowana w Rejestrze handlowym miasta Lyon pod numerem 726 580 152, z siedzibą pod adresem:
1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - France
Nr telefonu: +33 (0)4 72 65 10 00; e-mail : dpo@gerflor.com

LINKI ZEWNĘTRZNE

Aktualna Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych przez Gerflor lub jakikolwiek podmiot należący do Grupy Gerflor.
Gerflor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przekazywanych stronom trzecim, nawet jeżeli strona internetowa firmy Gerflor zawiera odnośniki do stron internetowych takich stron trzecich.
Strony internetowe należące do stron trzecich lub aplikacje dostępne z witryny firmy Gerflor nie są objęte aktualną Polityką Prywatności.

GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Aktualna Polityka prywatności obejmuje zbieranie danych online i offline, w tym danych osobowych, które gromadzimy różnymi kanałami, takimi jak strony internetowe, sieci społecznościowe, kontakty z klientami i wydarzenia (targi itp.).
Gerflor zbiera i przetwarza wszystkie dane, które Państwo przekazują za pośrednictwem jego strony internetowej lub w inny sposób, w szczególności imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a także – w przypadku interwencji w miejscu prowadzenia działalności zawodowej – nazwę Państwa społeczności i zajmowaną przez Państwa pozycję.
Jeżeli Państwa dane osobowe są wymagane, znak „*” poinformuje Państwa, czy wprowadzenie konkretnych danych jest wymagane, czy dobrowolne.

Gerflor będzie mógł wykorzystać zgromadzone dane w następujących celach:

Obsługa klienta: Gerflor przetwarza Państwa dane osobowe w celu zapewnienia wsparcia klienta, zwłaszcza po to, by udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.
W przypadku konkursów i innych promocji: Za Państwa zgodą (jeśli jest to wymagane) Gerflor będzie mógł korzystać z Państwa danych osobowych w celu skontaktowania się z Państwem drogą e-mailową, SMS-em, telefonicznie lub drogą pocztową w sprawie produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować (komunikacja marketingowa, promocje itp.).
Na potrzeby badań statystycznych: Gerflor będzie mógł przetwarzać Państwa dane osobowe w celach statystycznych (badania marketingowe, badania satysfakcji itp.).
W celach administracyjnych związanych z bezpieczeństwem, dostępem do systemów Gerflor, platform, bezpiecznych stron internetowych lub aplikacji.
We wszelkich innych uzasadnionych celach biznesowych.

UJAWNIANIE/PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gerflor będzie mógł ujawnić Państwa dane osobowe każdemu podmiotowi Grupy Gerflor i (w stosownych przypadkach) podwykonawcom prowadzącym działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym (z EOG), w celu wykonywania określonych zadań związanych z celami określonymi powyżej. Zgromadzone dane nie zostaną sprzedane, wypożyczone ani udostępnione innym stronom trzecim.
Gerflor może podlegać mającym na celu zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ograniczeniom co do ujawniania Państwa danych osobowych lub udzielania odpowiedzi na wszelkie wnioski organów sądowych i administracyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Gerflor zapewnia, że Państwa dane są przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny i poufny oraz że stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia nieprawidłowego lub przypadkowego ujawnienia, wykorzystania, dostępu, utraty, modyfikacji i usunięcia Państwa danych osobowych.

Gerflor wdraża bezpieczne systemy danych zgodne z obowiązującymi normami. Prawo dostępu do danych osobowych ma tylko Gerflor lub jego podwykonawcy, którzy potrzebują wglądu w dane niezbędne do realizacji zadania lub danej funkcji dla celów określonych w niniejszej Umowie. Ponadto wszyscy pracownicy Gerflor i jego podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności.

Na wypadek przenoszenia Państwa danych osobowych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wdrożono zasady zapewniające ochronę i bezpieczeństwo tych danych, takie jak: 

Przeniesienie danych osobowych na podmiot Gerflor lub podwykonawcę Gerflor znajdującego się w kraju oferującym odpowiedni poziom ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej.
Transfer danych w oparciu o standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

CZAS PRZECHOWYWANIA

Gerflor zobowiązuje się do przechowywania Państwa danych osobowych przez ściśle określony czas w celach opisanych powyżej, w granicach określonych przez prawo oraz zgodnie ze swoimi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi.

PRAWO DOSTĘPU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia i – z ważnych powodów – do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu; można z nich skorzystać przesyłając e-mail na adres DPO@gerflor.com lub list na adres pocztowy:
Gerflor France – DPO – 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon – Francja
Zgodnie z obowiązującymi przepisami żądanie należy podpisać, dołączyć kserokopię dowodu tożsamości opatrzonego Państwa podpisem oraz podać adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Zobacz produkty, które są obecnie dostępne również bezpośrednio w magazynie w Polsce